چراغهای فرودگاهی

در 4 رنگ زرد/قرمز/سبز/آبی دایره ای با قطر 18 سانتیمتر
یک میلیون و پانصد هزار ریال تا پایان سال 1393 همراه با نصب و اجرا
-
طول دوسمت باند پرواز/حوزه ی محدوده پرخطر هشداردهنده/حوزه ی برج مراقبت
10دقیقه برای نصب هریک عدد
هشداردهنده ترافیکی برای کاهش خطرات برخورد تجهیزات و سایرخدمات باند فرودگاه در شب برای حرکت و فرود هواپیماها میباشد بر اساس آزمایشهای انجام شده با مقاومت بالا در برابر ضربه،فشارنیروتا.....کیلو/مواد شیمیایی/ آب و رطوبت/خوردگی و سایش

1